Statut

STATUT
Stowarzyszenia Form Artystycznych i Turystycznych “FormAT”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Stowarzyszenie Form Artystycznych i Turystycznych “FormAT”, zwane dalej Stowarzyszeniem,
działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość
prawną.
§ 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wyszków.
§ 4. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego
realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6.Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i
instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych
organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy. Do
prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozwijanie kultury muzycznej, literackiej, sztuki oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego;
 2. promocja twórczości twórców i artystów, ze szczególnym uwzględnieniem polskich twórców  młodego pokolenia;
 3. promocja kultury i sztuki narodowej w kraju i za granicą;
 4. promocja miasta Wyszkowa oraz wyszkowskiego środowiska artystycznego;
 5. wspieranie środowiska członkowskiego, jego integracji oraz potrzeb;
 6. wspieranie polskich instytucji kulturalnych;
 7. ochrona dóbr kultury;
 8. badanie historii Wyszkowa i ziemi wyszkowskiej;
 9. działalność charytatywna;
 10. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między  społeczeństwami;
 11. popularyzacja turystyki oraz aktywne spędzenie wolnego czasu wśród dorosłych, dzieci i młodzieży;
 12. propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia poprzez turystykę rowerową i krajoznawczą;
 13. kształtowanie pozytywnych wzorców osobowych i postaw społecznych wśród rodziców, dzieci i młodzieży;
 14. popularyzacja walorów krajoznawczo – turystycznych;
 15. popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy niekonwencjonalnego wypoczynku;
 16. współpraca z organizacjami pozarządowymi i samorządowymi.
 17. Popularyzacja oraz działania na rzecz zdrowia fizycznego i psychicznego.
 18. Rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych mających wpływ na życie psychiczne obywateli.
 19. Doraźna i okresowa pomoc psychologiczna osobą związanym ze światem sztuki i nie tylko.

§ 9. Wyżej wymienione cele będą realizowane w szczególności na rzecz społeczności lokalnych i
środowisk, do których odnoszą się cele Stowarzyszenia.
§ 10.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wydarzeń artystycznych, konferencji, konkursów, kursów, odczytów, otwartych dyskusji, prezentacji, seminariów, spotkań, szkoleń, warsztatów, wykładów, wystaw, zjazdów oraz aukcji;
 2. podejmowanie działań na rzecz promocji miasta Wyszkowa, jego tradycji i kultury oraz środowiska artystycznego;
 3. podejmowanie działań na rzecz ochrony obiektów i miejsc historycznych oraz dziedzictwa narodowego;
 4. wypowiadanie się w istotnych kwestiach dotyczących kultury i sztuki oraz dziedzictwa narodowego;
 5. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia;
 6. wypowiadanie się w sprawach ochrony praw autorskich i zawodowych środowiska twórców i artystów, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia;
 7. działalność edukacyjną;
 8. działalność wydawniczą, wydawanie publikacji, tomików autorskich, książek i czasopism;
 9. stwarzanie udogodnień służących członkom Stowarzyszenia w ich pracy twórczej i działalności artystycznej, jak również ułatwianie działań o charakterze samopomocy koleżeńskiej;
 10. stwarzanie udogodnień służących twórcom i artystom w ich pracy twórczej i działalności artystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem twórców i artystów młodego pokolenia;
 11. uczestniczenie w kulturze ogólnoświatowej przez nawiązywanie kontaktów zagranicznych, wymianę informacji, ułatwianie dostępu do kultury i sztuki polskiej zainteresowanym osobom lub instytucjom za granicą, uczestniczenie Stowarzyszenia w działalności organizacji międzynarodowych, mających podobne cele statutowe;
 12. organizowanie zbiórek charytatywnych, mogących służyć realizacji celów statutowych;
 13. wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
 14. udzielanie wsparcia, w tym technicznego, finansowego i rzeczowego inicjatywom i organizacjom pozarządowym, mającym podobne cele statutowe;
 15. wspieranie organizacji pozarządowych, mających podobne cele statutowe w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej;
 16. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami społecznego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, w tym w celu działań na rzecz rozwoju regionalnego;
 17. organizowanie rowerowych imprez turystycznych i krajoznawczych, opartych na sprawdzonych i nowatorskich formach działalności;
 18. rozwijanie aktywności kulturalnej związanej z turystyką i krajoznawstwem;
 19. dokumentowanie oraz popularyzowanie działalności turystycznej;
 20. współpracę z administracją publiczną i samorządem;
 21. dbałość o wizualny i medialny wizerunek Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 12. 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa
w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13. 1. Członkiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie
pozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem i zarazem kompozytorem,
muzykiem, literatem, twórcą, artystą, animatorem kultury i sztuki lub osobą zasłużoną dla kultury i
środowiska artystycznego, a także osobą zainteresowaną kulturą i sztuką oraz dziedzictwem narodowym.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty
złożenia własnoręcznie podpisanej deklaracji członkowskiej, potwierdzającej akceptację statutu
Stowarzyszenia oraz zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca
od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 14. 1. Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4. korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego
celami statutowymi,
5. korzystać z wszelkich udogodnień wypracowanych przez Stowarzyszenie dla dobra ogólnego
członków,
6. brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2. regularnego opłacania składek członkowskich, 3. czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
4. dbania o dobre imię i mienie Stowarzyszenia.

§ 15.1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną
działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub
merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnego porozumienia.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać
do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
3. Członek wspierający obowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanym
porozumieniu.

§ 16.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, zwolniony jest z
obowiązku opłacania składek członkowskich, może jednak brać udział z głosem doradczym w
statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.

§ 17. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po
uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3. uchwały Zarządu z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy lub
nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w Walnym Zebraniu przez okres 2 lat,
4. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i
uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.
5. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w
terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w
czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18. Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,
 2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19.1. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym lub
jawnym w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie wcześniej niż 15
minut po pierwszym terminie. W takim wypadku uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością
głosów, bez względu na ilość obecnych członków.
3. Zasada opisana wyżej odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.
§ 20. 1. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania
kadencji, władzom tym przysługuje prawo wyboru spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że
liczba wybranych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W
przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
2. Rezygnacja członka władz z pełnionej przez niego funkcji oznacza wygaśnięcie jego mandatu w tym
organie.

Walne Zebranie Członków

§ 21.1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
1. Zwyczajne,
2. Nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków w każdy skuteczny sposób o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd (w przypadku braku Zarządu Komisja Rewizyjna i
dotyczy to wszystkich przypadków, kiedy zachodzi taka konieczność):
1. z własnej inicjatywy,
2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwoływane w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku
lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
6. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.
7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego
Walnego Zebrania.

§ 22. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. ustalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian,
 3. wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 9. ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawie wszystkich spraw dotyczących Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 23.1. Zarząd składa się od 3 do 5 osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesa i skarbnika, a także może wybrać sekretarza.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 3. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności,
co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów
decyduje głos Prezesa.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 24. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
 2. uchwalanie projektów planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. ustalania zasad wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,  prowadzenia działalności gospodarczej, bycia organizacją pożytku publicznego oraz określania rodzajów nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań majątkowych,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
 9. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
 10. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
 11. w szczególnych przypadkach zwalnianie członków z obowiązku płacenia składek członkowskich;
 12. reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 13. powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów problemowych.

§ 25. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

Komisja Rewizyjna

§ 26.1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego
Komisji.
3. Kadencja Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 27. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i żądanie
wyjaśnień,
3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie
wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
posiedzenia Zarządu,
4. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym
statutem,
5. składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla
Zarządu, 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 28. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy
członków Komisji.

§ 29.1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia, ani
być pracownikami Stowarzyszenia.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub
ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
4. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu, a członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
2) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów
lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr
85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz.
535).

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§ 30.1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,
 3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 6. dochody z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci
członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Walne Zebranie, w ciągu czterech tygodni od
otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z
osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
4. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego
członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku
małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub
kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli
przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 3) wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz
ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie
bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą
członkowie stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

5. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego, wymaga rachunkowego
wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i
wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości. To postanowienie stosuje się odpowiednio w
przypadku organizacyjnego wyodrębnienia działalności pożytku publicznego.

§ 31. Do reprezentacji w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest każdy z członków Zarządu działający
samodzielnie, natomiast do zaciągania zobowiązań majątkowych, w tym zawierania umów, udzielania
pełnomocnictw, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub
Wiceprezes.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 32.1. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez
Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania (z zastrzeżeniem § 21ust. 2).
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną,
która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i
stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe na rzecz, których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po
wypełnieniu jego zobowiązań.
3. Statut Stowarzyszenia uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dniu 28.10.2013 r. wchodzi w życie z
dniem podjęcia uchwały, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wyszków, 28 października 2013 r.


Warning: Undefined array key "preview" in /home/format/domains/format.wyszkow.org.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/arscode-social-slider.php on line 57

Facebook

/home/format/domains/format.wyszkow.org.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/fblb_slider.php on line 41
false" data-header="
Warning: Undefined array key "ShowHeader" in /home/format/domains/format.wyszkow.org.pl/public_html/wp-content/plugins/arscode-social-slider-free/fblb_slider.php on line 41
false">
Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress